Imieniny:
28.11.2018

Zgłaszanie kandydatów do Sejmiku NGO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W związku z kończącą się kadencją Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Starosta Tucholski w porozumieniu z RDPP Powiatu Tucholskiego organizuje w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego lokalne wybory do tego gremium.

Wybory przeprowadzone zostaną w dwuetapowej procedurze:

  1. Etap pierwszy – nabór kandydatów
  2. Etap drugi – głosowanie na zgłoszone kandydatury.

Kandydatem na przedstawiciela organizacji pozarządowych Powiatu Tucholskiego w Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego może być osoba, która:

•    jest członkiem, pracownikiem lub wolontariuszem organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie powiatu tucholskiego lub prowadzącej aktywną działalność na tym terenie;
•    jest pełnoletnia;
•    nie była karana za przestępstwa z winy umyślnej.

Kandydatów do Sejmiku zgłaszają organizacje pozarządowe (zarejestrowane na terenie powiatu tucholskiego lub prowadzące aktywną działalność na tym terenie) poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego. Jedna organizacja może zgłosić jednego kandydata. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez przekazanie zgłoszenia (wzór w załączeniu) do Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Powiatu Tucholskiego na jeden z następujących sposobów:

  • dostarczenie osobiście  lub drogą pocztową do siedziby Powiatu Tucholskiego, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola do dnia 17 grudnia 2018 r.
  • przesłanie mailem podpisanego skanu na adres promocja@tuchola.pl do dnia 17 grudnia  2018 r.
  • dostarczenie osobiście lub przez pełnomocnika na spotkanie wyborcze dnia 19 grudnia 2018 r. do godz. 12:00, do sali multimedialnej Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7 B (budynek Książnicy Tucholskiej).

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub nie będą spełniały kryteriów formalnych, nie będą uwzględniane. Przewiduje się możliwość uzupełnienia zgłoszeń, w przypadku dostarczania ich z wystarczającym wyprzedzeniem.

Wybór przedstawiciela organizacji odbędzie w głosowaniu tajnym na spotkaniu wyborczym, które odbędzie się dnia 19 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w sali multimedialnej Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7 B (budynek Książnicy Tucholskiej). W głosowaniu uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji zarejestrowanych lub aktywnie działających na terenie powiatu tucholskiego, którzy przedstawią stosowne upoważnienie (wzór stanowi załącznik do niniejszego pisma).

Zgłoszenie kandydata

Upoważnienie do głosowania 19.12.2018 r.

Starosta Tucholski Michał Mróz

Wprowadził Wydziwł Rozwoju LiFE