Imieniny:
15.06.2015

Strategia rozwoju obszaru powiatu tucholskiego - konsultacje społeczne

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju obszaru powiatu tucholskiego. Dokument ten obejmuje całość potrzeb i kierunków rozwojowych naszego powiatu, w szerszym kontekście niż konsultowana obecnie Strategia ORSG Powiatu Tucholskiego (ukierunkowana na finansowanie z Polityki Terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P).

Zapraszamy do zglaszania uwag do projektu strategii rozwoju obszaru powiatu tucholskiego. Dokument ten powstał w oparciu o szczegółową analizę danych statystycznych poszczególnych obszarów tematycznych, uzupełnioną konsultacjami z samorządami lokalnymi oraz instytucjami działająłcymi w poddanych analizie dziedzinach.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do poszczególnych gmin (w zakresie odpowiadającym ich kompetencjom) lub do Starostwa Powiatowego w Tucholi, Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola mail promocja@tuchola.pl (jako temat maila prosimy podać "Stategia powiatowa") w terminie do 7 lipca 2015r., w formie pisemnej.

Każda uwaga powinna zawierać następujące elementy:

  • odniesienie do miejsca w załączonym dokumencie (rozdział, akapit, strona),
  • rodzaj uwagi (zmiana, uzupełnienie, skreślenie),
  • treść uwagi (dokładna treść proponowanej zmiany),
  • uzasadnienie (powód zgłoszenia uwagi),
  • dane autora (imię, nazwisko, ew. instytucja) oraz
  • dane kontaktowe autora (adres, mail, telefon).

Konsultowany dokument w formacie pdf można pobrać tutaj

Wydział Rozwoju LiFE