Imieniny:
04.06.2019

Nagrody specialne za rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego w 2019r., zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r., Nr 74, poz. 658).

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać, w formie pisemnej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wzór wniosku znajduje się na stronie interneotwej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: www.bydgoszcz.uw.gov.pl w zakładce aktualności oraz na stronie: www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl
jak również w poniższym linku Nagrody specjalne MRPiPS 2019 – wzór wniosku pdf

Wnioski o nagrody specjalne wraz z dokumentacją (opis działalności i osiągnięć kandydata lub kandydatów zgłoszonych do nagrody, materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięciakandydatów zgłoszonych do nagrody) - należy nadesłać do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wydziału Poityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

Pismo: Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wprowadził: WRLiFE