Imieniny:
08.11.2019

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tucholskiego w 2020 roku.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego, która podejmie się wykonania zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego, która podejmie się wykonania zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).
O powierzenie prowadzenia w 2020 roku punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570).
Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w wysokości  64.020,00 zł brutto.
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 29 listopada 2019 r. do godz. 11:30 na adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola. Decyduje data wpływu do Urzędu (nie data stempla pocztowego). W ofercie należy wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2020 roku”.
 
Szczegółowych informacji o konkursie udziela Sekretarz Powiatu Tucholskiego p. Maciej Korda, tel. (52) 5590708. Treść ogłoszenia konkursu znajduje się pod poniższym linkiem: