Imieniny:
25.07.2019

Jedź-Obserwuj-Wdrażaj! ''Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń''

Centrum Doradztwa Strategicznego prowadzi bezpłatne wizyty zagraniczne dla przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Fundacja British Council wraz z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński J. Szymańska, M. Widuch i partnerami zagranicznymi z Chorwacji: Grad Šibenik, Grad Komiža; Szkocji: Scotland's  Regeneration  Forum  SURF  i  Czech:  Urząd  Miasta  Praga  zaprasza  do  wzięcia  udziału w projekcie pn. „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space”.

Celem  głównym  projektu  jest  poprawa  efektywności  zarządzania  przestrzeniami  publicznymi o kluczowym znaczeniu lokalnym poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców w obszarze rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości, w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt  koncentruje  się  na  zagadnieniu  ożywiania  centralnych  przestrzeni  miejskich/gminnych i kierowany jest do przedstawicieli miejscowości, które borykają się z problemem zamierania życia i aktywności społecznej w centralnych przestrzeniach publicznych kluczowych dla danej miejscowości.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli 3 sektorów, zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem polityk publicznych, pochodzących z poniższych rodzajów instytucji:

  • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne (w tym pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się polityką miejską, kreowaniem i ożywianiem przestrzeni, programami rewitalizacji i rozwoju; instytucji zajmujących się animacją społeczności i przestrzeni lokalnych, podejmujące działania nastawione na rewitalizację społeczną i in.)
  •  organizacje pozarządowe (w tym ruchy miejskie, reprezentujące interesy mieszkańców, instytucje zajmujące się zmianami przestrzennymi czy wdrażającymi  rozwiązania  zapewniające  rozwój  społeczny,  gospodarczy i przestrzenny; organizacje zajmujące się animacją lokalnych społeczności, pod względem społecznym, kulturowym, gospodarczym itp.)
  • organizacje  pracodawców/związków  zawodowych  (osoby  zajmujące  się kreacją przestrzeni lub takie, w których interesie leży wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych i aktywności społeczności lokalnych)

W ramach projektu zorganizowane będą 5 dniowe bezpłatne wyjazdy zagraniczne do Chorwacji, Szkocji  oraz Czech.   W  ramach  prowadzonego  obecnie  naboru  uzupełniającego rekrutujemy uczestników  na wyjazdy do Pragi w terminie 7-11.10.2019 r. Osoby, które wezmę udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbyciu wizyty w formule job shadowingu (obserwacji uczestniczącej) u jednego z partnerów zagranicznych.

Partnerzy,  u  których  realizowana  będzie  mobilność,  posiadają  szerokie  doświadczenie  zarówno z zakresu kreowania i wdrażania polityk publicznych, jak i szereg wypracowanych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarze ożywiania przestrzeni publicznych.

Aby wziąć udział w projekcie trzeba ponadto spełniać łącznie następujące warunki:

  •  w przypadku JST lub instytucji jej podlegającej – zatrudnienie w danej instytucji na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony; w przypadku pozostałych instytucji - formalnie związanie z daną instytucją;
  • co  najmniej  2  letnie  doświadczenie  w  obszarze  polityk  publicznych  lub  realizacji  zadań publicznych;
  • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie) umożliwiającym skuteczną komunikację w trakcie mobilności ponadnarodowej, co jest udokumentowane certyfikatem lub oświadczeniem o jego posiadaniu.

Rekrutacja

Osoby  zainteresowane  uczestnictwem  w  projekcie  powinny  wypełnić  formularz  zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.cds.krakow.pl i skan przesłać na adres mailowy: rekrutacja@cds.krakow.pl a oryginał dostarczyć (osobiście lub listownie) na adres:

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.

D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch

30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3

Kontakt:

Rekrutacja trwa od 30.07.2019 r. do 28.08.2019 r.

Więcej informacji: 

e-mail:  rekrtuacja@cds.krakow.pl

tel. (12) 623 77 40 wew. 30 lub +48 668 327 497

Informacja: Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie

Wprowadził: WRLiFE