Imieniny:
11.07.2015

Działki budowlane na sprzedaż

Powiat Tucholski jest właścicielem nieruchomości położonych w Tucholi na osiedlu Rudzki Most . Tereny te zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Rudzki Most II obejmującego część obrębu ewidencyjnego Tuchola uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Tucholi Nr IX/62/11 przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

DZIAŁKI BUDOWLANE


Rada Powiatu Tucholskiego przeznaczyła do sprzedaży działki  położone przy ulicach Wojska Polskiego oraz przy alei 700-lecia. Działki położone przy ul. Wojska Polskiego uzbrojone są w sieci: kanalizacyjną, wodociągową, gazową oraz energetyczną, natomiast działki  położone przy alei 700-lecia uzbrojone są w sieć kanalizacyjną i wodociągową, przyłącza energetyczne budowane będą na wniosek zainteresowanych właścicieli działek. Przeznaczone do sprzedaży działki różnią się wielkością . Powierzchnia najmniejszej  działki wznosi   5072 m2,  największej  961 m2. Obowiązujący plan zagospodarowania   przestrzennego opracowany dla tego terenu pozwala łączyć działki sąsiadujące z uwzględnieniem zachowania linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania. Dopuszcza  lokalizację na poszczególnych działkach  jednego wolnostojącego  budynku mieszkalnego, którego wysokość nie może przekraczać 9,0 m, do dwóch kondygnacji nadziemnych, dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowej od 25 do 45 stopni, a także lokalizację jednego wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego, którego wysokość nie może przekraczać 6,0 m. Tereny przeznaczone do zabudowy położone są w odległości około 350 - 400 m od drogi wojewódzkiej Tuchola – Świecie, co powoduje, iż do działek tych nie będzie docierać hałas komunikacyjny. Ich lokalizacja przy granicy z lasami stwarza znakomite warunki do mieszkania i wypoczynku w czystym środowisku w sąsiedztwie pięknych i czystych terenów leśnych zielonych. Zbycie tych terenów następować będzie stosownie do zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2015 r. poz. 1774 z późn. zmianami) w drodze przetargu nieograniczonego. Oznacza to, iż działki te nabywać mogą  osoby zainteresowana budową budynku mieszkaniowego jednorodzinnego na własne potrzeby,  ale również i na wynajem. Piękna okolica, czyste powietrze, spokój, sąsiedztwo lasów i zieleni, a także wspaniali ludzie mieszkający już na sąsiadujących działkach niech będą zachętą dla tych wszystkich osób, które zamierzają  wybudować swój wymarzony dom. Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych nabyciem pięknych terenów pod budowę budynków mieszkalnych i zapraszamy do udziału w przetargu  na ich zbycie.

Wszelkie informacje na ten temat uzyskać można w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody przy ul. Pocztowej 7a w Tucholi w pokoju nr. 1 lub bądź pod nr tel. 52 559 07 12. O terminach przeprowadzenia przetargu oraz o cenach działek  zainteresowani w ich nabyciu powiadomieni zostaną  odrębnie.