Imieniny:

HERB, FLAGA I PIECZĘĆ POWIATU TUCHOLSKIEGO

Podobnie do większości powiatów powstałych w Polsce w następstwie reformy samorządowej z 1998/99 r. (wojewódzko - powiatowej), Powiat Tucholski nie posiadał własnego herbu.  W styczniu 2000 r Starostwo Powiatowe w Tucholi powierzyło opracowanie jego koncepcji heraldycznej doktorowi Janowi Wroniszewskiemu z Zakładu Nauk Pomocniczych Historii UMK, reprezentującemu równocześnie Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. 

Kwerenda historyczna dotycząca herbu, flagi i pieczęci dla Powiatu Tucholskiego, opracowana przez dra Jana Wroniszewskiego.

Herb, flaga i pieczęć Powiatu Tucholskiego przyjęte zostały uchwałą nr XXIX/161/2000  Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 grudnia 2000r.

Herb Powiatu Tucholskiego przedstawia w polu złotym połuorła czarnego, zwróconego w prawo, ze wzniesioną stalową ręką z mieczem, wyrastającą ze skrzydła, o szponach, dziobie i języku czarnych i poługryfa z rybim ogonem czerwonego, zwróconego w lewo, o szponach, dziobie i języku czerwonych, na szyi połuorła i poługryfa korona.

 

 

Flaga Powiatu Tucholskiego ma postać płata składającego się z dwóch jednakowej szerokości pionowych słupów: białego i czerwonego, przedzielonych w połowie ich szerokości węższymi słupami czarnymi (w proporcji 0,5:8 każdy). Na środku płata umieszczony jest herb Powiatu Tucholskiego. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 5:8.

 

Pieczęć Powiatu Tucholskiego ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu Powiatu Tucholskiego z majuskulnym napisem otokowym: POWIAT TUCHOLSKI.